HANDELSBETINGELSER

Der skal være styr på tingene, når man skal købe sig en ny digital platform, sådan at alle ens forventninger kan blive opfyldt. Vi lægger stor respekt i vores arbejde, både den tekniske del samt den kreative kunnen, men vi respekterer også det juridiske sådan, at du med sikkerhed kan handle hos Thagaard Konsulenthus. Derfor har vi skrevet en række handelsbetingelser, som du, som kunde, er enige med os i, inden du laver et køb hos os. Er der noget, du ikke er enig i, eller blot vil have uddybet, så er du velkommen til at kontakte os på Info@Thagaard.org.

Formål

Disse betingelser beskriver leveringen af varer og services fra Thagaard Konsulenthus til kunderne. Betingelserne kan alene fraviges ved skriftlig aftale. Vi forbeholder os retten til at lave ændringer i betingelserne uden varsel. Ved igangværende kunder vil ændringer i betingelserne altid varsles.

Priser og betaling

Alle priser er eksl. Moms med mindre andet er angivet i kontrakten.

Prisen er til enhver tid angivet i kontrakten.

Thagaard Konsulenthus forbeholder sig retten til at ændre timetakster for fremtidige arbejdsopgaver.

Thagaard Konsulenthus er berettiget til betaling for ekstraarbejde, som følge af:

  • At det af kunden udleverede grundmateriale har været uegnet eller mangelfuldt.
  • At kunden ønsker ændringer efter, at arbejdet er påbegyndt.
  • At kunden ønsker rettelser, der går ud over én korrekturgang.

Betaling af arbejdsopgaver skal ske senest 10 dage efter overdragelse af projektet samt korrekturgangen. Et overdraget projekt defineres af, at en faktura er leveret til kunden, og at denne har haft 5 dage til at fremsende en samlet liste over ønskede ændringer. Betales der ikke inden for retmæssig tid vil der blive eftersendt en rykker hvortil der pålægges en månedlig rente (pr. kontrakt) af det fulde beløb pr. fortløbende måned fra betalingsfrists datoen. Afdragsordning kan til enhver tid opsiges af Thagaard Konsulenthus ved manglende betalinger og det fulde beløb krævet betalt inkl. den evt. tillagte procent-rente sats.

A conto afregning

Thagaard Konsulenthus forbeholder sig retten til a conto afregning, hvis et projekt strækker sig over en periode på over 30 dage.

Levering og forsinkelse

Hvis der er aftalt et leveringstidspunkt, vil leveringen som hovedregel altid finde sted på det aftalte tidspunkt. Såfremt at leverancetidspunktet overskrides væsentligt er kunden berettiget til at hæve aftalen med Thagaard Konsulenthus. Væsentlig forsinkelse indtræder tidligst efter 30 arbejdsdages afvigelse fra en aftalt frist. Kunden kan ikke gøre forsinkelser gældende for produkter eller delleverancer, som allerede er leveret.

Såfremt tidsplanen overskrides grundet forhold, som Thagaard Konsulenthus ikke bærer ansvar for (herunder forsinkelser eller manglende levering fra underleverandører, forsinkelser hos kunden eller kundens manglende medvirken), kan forsinkelser ikke medføre, at kunden tillægges misligholdelsesbeføjelser, herunder ophævelsesret.

Hvis en begivenhed som Thagaard Konsulenthus ikke bærer ansvaret for (Her under force majeure) bevirker, at opfyldelse af leveringsforpligtelserne fordyres, er Thagaard Konsulenthus ikke forpligtet til at gennemføre aftalen.

Ejendomsforbehold

Kunden opnår først brugsretten til produkt, når der er sket en fuld betaling. Samtlige varer og produkter fra Thagaard Konsulenthus forbliver Thagaard Konsulenthus’ ejendom indtil andet er aftalt eller faktura/regning er betalt. Ligeledes gives der ikke kontrolpanels-adgang til Kundens underleverandører og samarbejdspartnere før produktet er fuldt betalt. Ved tildelt backend adgang i hvilket som helst omfang, frafalder reklamation.

Rettigheder

Alle rettigheder til grafik, layout, tekst, billeder og video, der helt eller delvist er fremstillet af Thagaard Konsulenthus eller dens samarbejdspartnere, tilhører Thagaard Konsulenthus. Dette gælder også, selvom materialet er fremstillet ud fra instruks fra kunden og/eller tilpasset kundens ønsker og behov. Såfremt kunden ønsker ejerskab, eksklusiv licens eller andre rettigheder til materialet, kræves en særskilt skriftlig aftale med Thagaard Konsulenthus.

Kunden har ikke ret til at få udleveret original redigerbare filer, udarbejdet helt eller delvist af Thagaard Konsulenthus på kundens bestilling, idet filerne indeholder dele af Thagaard Konsulenthus’ ejendom. Thagaard Konsulenthus er dog forpligtet til at opbevare filerne i 6 måneder efter arbejdets afslutning.

Mangler

Thagaard Konsulenthus har ikke ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har påpeget. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden forpligtet til straks at reklamere herover. “Straks” antages som værende inden for 3 dage efter godkendelse.

Thagaard Konsulenthus er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid. Mindre afvigelser fra kravsspecifikationen berettiger ikke kunden til prisnedslag.

Godkendelse og revidering

En opgave sendes til revidering så snart dette er muligt og inden for deadlines. Hvis en opgave ikke ikke har mangler, så vil opgaven antages som godkendt efter 14 dage uden svar herom.

Undervisning

I kontrakter og tilbud hvor undervisning ikke er separat prissat ud fra timepris (fx. vores faste pakkepriser), vil værdien af undervisningen være 0 kr. (gratis) og derfor vil undervisningen ikke kunne refunderes eller på nogen måde udgøre et manglende element.

Ansvar

Kunden er ansvarlig for lovligheden af produkternes indhold og udformning i både offentligretslig og privatretslig henseende. Det understreges, at Thagaard Konsulenthus, ikke af egen drift tager stilling til lovligheden af markedsføringstiltag af nogen art, uanset i hvilket omfang Thagaard Konsulenthus har medvirket til udformningen heraf. Medmindre der i kravsspecifikationen er aftalt andet, har kunden det fulde ledelses- og resultatansvar. Dette betyder også, at hvis der er aftalt, at Thagaard Konsulenthus opsætter abonnementsløsninger på vegne af kunden, hvortil første år normalt er betalt af Thagaard Konsulenthus, så er det kundens eget ansvar fremadrettet at afholde denne udgift.

Case Reference

Det er, af Thagaard Konsulenthus, tilladt at benytte casen og det færdige produkt som reference til videre kunde-relation. Dog med den undtagelse, at hvis kunden er omfattet af en national sikkerhedsgodkendelse, eller produktet er til internt brug grundet datasikkerhed, så vil referencen kun beskrives og ikke billedliggøres i Thagaard Konsulenthus’ portefølje af sikkerhedsmæssige årsager.

Kundens Medvirken
Hvis kravsspecifikationen ikke oplyser om andet, er det antaget, at kunden leverer tekst og billede materiale, herunder logo i rette formatering og størrelse. Der er ligeledes krav til kunden om overdragelse af adgang til kundens valgte hosting løsning, sådan at Thagaard Konsulenthus i perioden har fuld råderet over FTP, Domæne, DNS og andet teknisk værktøj til udførelse af opgave. Der vil igennem processen være spørgsmål, som kræver kundens involvering. Dette er for at sikre produktets kvalitet ift. kundens ønske, således at både Thagaard Konsulenthus, kunden og produktet kan fremstå med stolthed og fuldt udnytte af dens potentiale overfor kundens kundesegmentering.

Opsigelse af aftale og/eller samarbejde

Hvis kunden ønsker opgaven og kontrakten annulleret inden overdragelse af produktet, er det op til Thagaard Konsulenthus at vurdere, hvor langt i projektet virksomheden er og afregne prisen derfra, uden overdragelse af nuværende arbejde. Dette betyder, at hvis Thagaard Konsulenthus vurderer og kan dokumentere, at opgaven er 80% færdig, så er det pålagt kunden at betale 80% af prisen uden overdragelse af det udførte arbejde.

Opsigelse af aftale/samarbejde fra Thagaard Konsulenthus:

Thagaard Konsulenthus forbeholder sig retten til at opsige en aftale eller et samarbejde, hvis samarbejdet ikke fungerer, eller kunden ikke overholder aftaler som betalingsfrist, aftaler, møder, leverance af materiale, m.m.

Ved opsigelse af aftale gælder samme afregning og overdragelse, som hvis Kunden havde opsagt aftalen dog med overdragelse af alt udarbejdet materiale.

Ændring af aftale og/eller samarbejde

Ved ændring af kravsspecifikation skal det varsles i god tid imellem partnerne. Pålægges der en meromkostning ift. ændring af opgavens form skal dette varsles til kunden inden opgavens ændrede udførsel for at sikre kunden imod en uforudset meromkostning. Rådgivning og konsultation omkring ændringer til opgavens form, ideer til nye kravsspecifikationer eller nye funktioner koster inden for rimelighedens grænser ikke noget, og hvis Thagaard Konsulenthus vurderer, at rådgivningen overskrider rimelighedens grænser, skal dette varsles til kunden i god tid, sådan at kunden er informeret omkring udgifterne. Som udgangspunkt mener Thagaard Konsulenthus, at den rimelige grænse for gratis rådgivning er ½ timer, men det afhænger af projektets størrelse, og kan i nogen tilfælde forøges efter skriftlige aftale.

Begrænset hæftelse

I tilfælde af forsinkelse, eller i tilfælde af mindre mangler ved det leverede hæfter Thagaard Konsulenthus ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab – herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand. Thagaard Konsulenthus kan aldrig hæfte, under nogen omstændigheder, for et større beløb end, som er betalt ved arbejdets udførelse.

Underleverandører

Thagaard Konsulenthus er berettiget til at lade arbejdet delvis eller helt udføres hos underleverandør(er).

Lovvalg og værneting

Enhver tvist som måtte forekomme af disse betingelser eller samhandel mellem parterne skal anlægges ved retten i Århus. Tvisten skal afgøres efter dansk ret.

Tidsfrist for rettelser af leveret arbejde

Ved levering af den færdige ydelse har kunden 5 dage til at pointere rettelser i ét samlet dokument. Ved færdiggørelse af disse rettelser betragtes ydelsen som færdig.